Apie gyvūnų registracijos centrą

ĮSTEIGTA

2002 m. liepos 24 d. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Įstatais

STATUSAS

Įstaiga yra viešasis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniaciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Už savo prievoles Įstaiga atsako tik savo turtu.

ĮSTAIGOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

Įstaigos pagrindinis veiklos tikslas – teikti paslaugas gyvūnų globos srityje, teikti medicininę pagalbą, registruoti ir ženklinti gyvūnus bei populiarinti humanišką elgesį su gyvūnais, viešai teikti paslaugas visuomenės nariams.

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS

Rūpintis laukiniais ir naminiais gyvūnais, ginti juos nuo žiauraus elgesio.
Ieškoti būdų ir priemonių gyvūnų gerovei užtikrinti.
Organizuoti gyvūnų registravimą bei ženklinimą.
Organizuoti renginius, populiarinančius hunamišką elgesį su gyvūnais.
Bendradarbiauti su panašaus pobūdžio organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

VALDYMAS

Įstaigos aukščiausio organo funkcijas atlieka visuotinis susirinkimas ir administracija. Įstaigos stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos, jų funkcijos perduodamos visuotiniam dalininkų susirinkimui, išskyrus tas funkcijas, kurios yra priskirtos administracijos vadovui pagal šiuos įstatus. Kol įstaigos savininkas yra vienas asmuo, tainko raštiški sprendimai prilygsta viešosios įstaigos visuotinio susirinkimo nutarimams.

VYKDOMI PROJEKTAI

Nuo 2006 metų kovo 6 dienos vykdo projektą kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija „Gyvūnų (šunų, kačių) registravimo, ženklinimo, identifikavimo ir vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir jų laikymą daugiabučiuose namuose administravimo Kauno mieste“

VYKDOMŲ PROJEKTŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • sumažinti benamių, valkataujančių gyvūnų skaičių;
 • sumažinti pasiutligės židinių skaičių;
 • sumažinti apkandžiojimų skaičių;
 • sumažinti biudžeto išlaidas apkandžiotų žmonių gydymui;
 • nustatyti tikslų mieste laikomų gyvūnų skaičių netgi pagal keletą kriterijų – rūšį, amžių, veislę ar kitus pageidaujamus kriterijus;
 • sumažinti nevakcinuotų, nedehelmintizuotų gyvūnų skaičių mieste;
  gyvūnų registravimas ir identifikavimas suteiks teisinį pagrindą pareikalauti savininko nešti atsakomybę už savo (pažeidus LR įstatymus) ir savo gyvūno poelgius (pvz. atlyginti gyvūno padarytą žalą, kompensuoti apkandžioto vaiko
 • gydymo išlaidas, atsakyti už gyvūno kankinimą ar nepriežiūrą);
 • suteikti gyvūno savininkui pasitikėjimo, kad jo pasimetęs gyvūnas visada bus atrastas, jo gyvūnui negrės bereikalingas, tačiau brangiai kainuojantis sunaikinimas;
 • sutrumpinti pasimetusių gyvūnų laikymo prieglaudoje laiką;
 • operatyviai pranešti gyvūno savininkui apie atrastą gyvūną;
 • gauti papildomų lėšų į miesto biudžetą kurios būtų naudojamos gyvūnų globos ir kontrolės projektų finansavimui;
 • panaikinti konfliktą tarp miesto gyventojų kurie laiko gyvūnus, kurie nelaiko gyvūnų ir tarp valstybinių institucijų kurios įpareigotos spręsti šį konfliktą;
 • bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis gyvūnų registracijos identifikacijos srityje;
 • dalyvauti Europos šunų, kačių registravimo identifikavimo bendrame projekte;
 • sudaryti sąlygas Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus miesto gyventojams be apribojimų keliauti su gyvūnu į Europos valstybes;
 • projektą vykdyti pagal EuroPetNet, Pet traveling plan taisykles ir ISO standart.
Show top
Kraunasi ...
+
Rasta: